fbpx

✓ Bestelling 1-4 werkdagen in huis

✓ Gemaakt in de EU

✓ 2500+ tevreden klanten

✓ Gratis verzending boven 30,-

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

  1. Correspondentie- Ossenkamp 2 N te (8024 AE) Zwolle en bezoekadres: Ossenkamp 2N  te (8024AE) Zwolle (tel. nr.: +31 646549051; e-mail: (info@volcare.nl).
  2. De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen via www.volcare.nl.

Artikel 2. Definities en toepasselijkheid

2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

c. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Volcare. 

d. Duurzame gegevensdrager:elk middel dat Volcare of de Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manie die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

e. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

f. Volcare: Volcare, kantoorhoudende aan de Ossenkamp 2N te (8024 AE) Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76209822.

g. Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping dat Volcare ter beschikking stelt en die door de Consument ingevuld wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht.

h. Overeenkomst op afstand: de tussen Volcare en de Consument gesloten overeenkomst waarbij in het kader van een door Volcare georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Zaken, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

i. Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie gericht aan info@volcare.nl.

j. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, zonder dat Volcare en de Consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

k. Website:www.volcare.nl

g. Zaken: alle Zaken tot levering waartoe Volcare zich heeft verplicht.

2.2. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen en de tussen Volcare en de Consument gesloten Overeenkomst(en) op afstand.

2.3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Volcare zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

2.5. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van Artikel 2.4. en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

2.6. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn Artikel 2.4. en Artikel 2.5. van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.7. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Volcare en de Consument zijn overeengekomen.

2.8. In de gevallen waarin de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Volcare een regeling treffen naar redelijkheid.

2.9. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer Artikelen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige Artikelen niet aan. Indien zou blijken dat een Artikel ongeldig of onverbindend is, zal Volcare het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een Artikel dat wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van het betreffende Artikel, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van dit Artikel.

2.10. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere Artikelen in deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden in de geest van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. De aanbiedingen en offertes gedaan door Volcare zijn vrijblijvend. Volcare is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

(i) De prijs van de Zaak (inclusief Btw);

(ii) De (eventuele) kosten van verzending van de Zaak;

(iii) De wijze waarop de Overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

(iv) Informatie over de toepasselijkheid van het Herroepingsrecht;

(v) De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

(vi) De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Volcare de prijs garandeert;

(vii) De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

(viii) Of de Overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;

(ix) De manier waarop de Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, de door hem in het kader van de Overeenkomst op afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

(x) De (eventuele) andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan worden gesloten, en

(xi) De gedragscodes waaraan Volcare zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen. 

3.3. Als Volcare gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Zaken en/of diensten. 

3.4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Volcare niet.

3.5. De Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 3.8., tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

3.6. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Volcare onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Volcare is bevestigd, kan de Consument Overeenkomst op afstand ontbinden. De door Volcare verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de Consument te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Volcare is verzonden. Een onjuistheid in het door de Consument opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

3.7. Bij elektronische totstandkoming van de Overeenkomst op afstand, treft Volcare passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Volcare daartoe passende veiligheidsmaatregelen voor in acht nemen.

3.8. Volcare kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Volcare op grond van dit onderzoek goede grond heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.9. Volcare zal uiterlijk bij levering van de Zaak aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

(i) Het bezoekadres van de vestiging van Volcare waar de Consument met klachten terecht kan; Ossenkamp 2N

(ii) De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument met klachten terecht kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

(iii) De informatie over garanties en bestaande service na aankoop, en

(iv) De in Artikel 3.2. opgenomen gegevens, tenzij Volcare deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst op afstand.

3.10. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Zaken. 

Artikel 4. Herroepingsrecht

4.1. Bij de aankoop van Zaken heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Zaak door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Volcare bekend gemaakte derde. Volcare mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

4.2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Zaak en de verpakking. Hij zal de Zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Zaak wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

4.3. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Zaak die het gevolg is van een manier van omgaan met de Zaak die verder gaat dan toegestaan in Artikel 4.2.

4.4. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de Zaak als Volcare hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

4.5. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van de Zaak, Schriftelijk kenbaar te maken aan Volcare. Het kenbaar maken dient de Consument Schriftelijk te doen. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Consument de Zaak binnen veertien (14) dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Zo spoedig mogelijk nadat Volcare in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van Artikel 4.5., zal Volcare de ontbinding van de Overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen. 

4.6. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Zaak onbeschadigd, met alle meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Volcare retourneren, en conform de door Volcare verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

4.7. Indien de Zaak onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de Consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en werking van de Zaken te beoordelen, is Volcare gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen te verrekenen met de van de Consument ontvangen betalingen. Van waardevermindering kan onder meer sprake zijn in geval de Consument – in het geval de Zaken ondergoed betreffen – 

4.8. Volcare zal – als zij de melding van herroeping door de Consument op Schriftelijke wijze mogelijk maakt – na ontvangst van deze melding de Consument onverwijld een ontvangstbevestiging sturen.

4.9. Volcare zal de van de Consument ontvangen betaling minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Overeenkomst op afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Zaken door Volcare zijn terug ontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Zaken daadwerkelijk retour zijn gezonden. 

4.10. Volcare gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

4.11. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle (aanvullende) Overeenkomsten op afstand van rechtswege ontbonden. 

Artikel 5. Kosten in geval van herroeping

5.1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Volcare dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de Zaak reeds terug ontvangen is door Volcare of sluitend bewijs van complete terugzending overgelegd kan worden.

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht

6.1. Volcare kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor Zaken zoals omschreven in Artikel 6.2. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien Volcare dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, heeft vermeld.

6.2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Zaken:

(i) Die door Volcare tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;

(ii) Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

(iii) Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, en

(iv) Die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 7. Prijs en betaling

7.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de Zaken niet verhoogd. Wijzigingen in Btw-tarieven worden wel aan de Consument doorberekend. 

7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, brengt Volcare geen kosten voor verzending en bezorging van de Zaken aan de Consument in rekening. 

7.3. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen op bepalingen.

7.4. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Volcare dit bedongen heeft en:

(i) Deze het gevolg van zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of

(ii) De Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7.5. De in het aanbod van Zaken genoemde prijzen zijn inclusief Btw.

7.6. Voor zover niet anders is overeengekomen, dien de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in Artikel 4.1.

7.7. Betaling dient te geschieden op één van de door Volcare aangeboden betaalmethoden. In geval van overeengekomen vooruitbetaling, kan de Consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet door Volcare is ontvangen.

7.8. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Volcare te melden.

7.9. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Volcare behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten rekening te brengen. 

7.10. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Volcare is gewezen op de te late betaling en Volcare de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betalingen binnen deze veertien (14)-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Volcare gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: vijftien procent (15 %) over openstaande bedragen tot € 2.500,00; tien procent (10 %) over de daaropvolgende € 2.500,00 en vijf procent (5 %) over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. 

Artikel 8. Conformiteit en garantie

8.1. Volcare staat er voor in dat de Zaken voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijk en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Volcare er tevens voor in dat de Zaak geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2. Een door Volcare, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst van afstand tegenover Volcare kan doen gelden.

8.3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Zaken dienen binnen vier (4) weken na levering aan Volcare Schriftelijk te worden gemeld door de Consument. 

8.4. De garantietermijn van Volcare komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Volcare is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Zaken voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Zaken.

8.5. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk vermelde garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek aan de Zaak het gevolg is van een buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Volcare kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiks- of toepassingsvoorschriften, gebruik in strijd met de overige aanwijzingen van Volcare en reparaties of andersoortige bewerkingen aan de Zaken die niet met voorafgaande toestemming van Volcare zijn uitgevoerd. 

Artikel 9. Privacy

9.1. Voor wat betreft het integriteitsbeleid en privacy conformeert Volcare zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 10. Uitvoering van de Overeenkomst

10.1. Volcare zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Zaken. 

10.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Volcare kenbaar heeft gemaakt. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Zaken voor afhalen op locatie van Volcare ter beschikking van de koper staan, geschiedt afhalen uitsluitend op een nader tussen partijen Schriftelijk overeengekomen dag of tijdstip.

10.3. Indien de levering van Zaken wordt vertraagd doordat Volcare niet tijdig de benodigde gegevens heeft ontvangen van de Contractspartij of er sprake is van omstandigheden die voor rekening komen van de Contractspartij, heeft Volcare recht op verlenging van de (eventueel overeengekomen) leveringstermijn zoveel als redelijkerwijs voortvloeit uit de omstandigheden en is zij gerechtigd eventuele hieruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen aan de Contractspartij.

10.4. Met inachtneming van wat er in Artikel 8.2. is vermeld, zal Volcare geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

10.5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde levertermijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

10.6. In geval van ontbinding conform Artikel 8.4. zal de ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.7. Indien levering van een bestelde Zaak onmogelijk blijkt te zijn, zal Volcare zich inspannen om een vervangende Zaak beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangende Zaak wordt geleverd. Bij vervangende Zaken kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Consument. 

10.8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Zaken berust bij Volcare tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Volcare bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen. 

10.9. Volcare behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vervalt het herroepingsrecht van de Consument ten aanzien van de gehele bestelling pas nadat veertien (14) dagen zijn verstreken vanaf de dag dat de laatste deellevering door de Consument is ontvangen.

10.10.De Consument is verplicht de Zaken af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de Consument de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Zaken overeengekomen prijs, een redelijke prijs voor opslag en eventuele verwijdering van de Zaken verschuldigd.

Artikel 11. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

11.1. De Consument kan de Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Zaken, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één (1) maand.

11.2. De Consument kan de Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Zaken, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één (1) maand.

11.3. De Consument kan in de Artikel 11.1. en Artikel 11.3. genoemde Overeenkomsten: (i) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden in de opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode, (ii) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan en (iii) altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Volcare voor zichzelf heeft bedongen.

11.4. De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Zaken, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

11.5. Als de Overeenkomst een duur van meer dan één (1) jaar heeft, mag de Consument na één (1) jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één (1) maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle omstandigheden (voorzien en onvoorzien) die buiten de wil of het toedoen van Volcare plaatsvinden, doch wel invloed hebben op het nakomen van de verplichtingen.

12.2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, terrorisme, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de Contractspartij of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen en dergelijke evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongevallen en dergelijke ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen en uitval van automatisering of elektriciteit en dergelijke. 

12.3. In het geval van een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Volcare en de Consument opgeschort.

12.4. Indien de nakoming van de Overeenkomst op afstand door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst op afstand met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Indien door Volcare geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Volcare jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van Volcare voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product.

13.3 Volcare sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Volcare, waaronder de website, door een derde.

13.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Volcare of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Klachten

14.1. Volcare beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2. Klachten over de Zaken dienen binnen vijf (5) dagen na constatering daarvan door de Consument Schriftelijk en met duidelijke inhoudelijke omschrijving kenbaar gemaakt te worden bij Volcare.

14.3. Bij Volcare ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Volcare binnen de termijn van veertien (14) beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4. De Consument dient Volcare in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

14.5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Volcare, zal Volcare naar haar keuze of de geleverde Zaken kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

15.1. Op alle Overeenkomsten op afstand is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.

15.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

Artikel 16. Aanvullende- of afwijkende bepalingen 

16.1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen Schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.